potraviny_4

Biopotraviny

Sezónnost a lokálnost potravin není to jediné, co by nás mělo zajímat. Důležité je také to, jak bylo jídlo vyprodukováno a co se s ním dělo cestou na náš talíř. Většina z nás by se pravděpodobně shodla, že domácí čerstvé ovoce či zelenina, které si sami na zahrádce vypěstujeme, chutná lépe než ty z běžných supermarketů. Pokud by navíc člověk mohl volit mezi konzumací chemicky postřikovaných a znehodnocovaných potravin a mezi čerstvými a plnohodnotnými potravinami, většina by se asi přiklonila k druhé možnosti. Dobrá zpráva je, že takové volby můžeme dělat každý den. 

Jistotou je například označení „bio“, které mají výhradně potraviny pocházející z ekologického zemědělství. „Bio“ není jen zbytečným trendem současnosti, ale existují reálné důvody, proč bychom po potravinách označených tímto štítkem měli sáhnout. 

Bio nám zaručuje, že zemědělci dobře pečují o krajinu a půdu, nezamořují přírodu a tím pádem i naše jídlo chemickými postřiky, svým zvířatům zajišťují kvalitní krmivo, dostatek prostoru a pohodlí pro pastvu i odpočinek.

Biopotraviny = jistota

Biopotravina je produkt vyprodukovaný v souladu s požadavky platné legislativy pro ekologickou produkci. Tato jasná pravidla jsou daná Zákonem o ekologickém zemědělství 242/2000 Sb. Každý farmář i výrobce, který se rozhodne hospodařit ekologicky a zpracovávat biopotraviny, musí tak dodržovat přísná kritéria. 

Ekologické zemědělství (EZ)

• zajišťuje trvale dostatečně vysoké výnosy i v období nepříznivých klimatických změn,

• poskytuje řadu významných a vyčíslitelných ekosystémových služeb (např. zvyšuje retenci vody v krajině, snižuje náklady na čištění vod, neboť nezatěžuje životní prostředí agrochemickými látkami apod.),

• zajišťuje nadstandardní životní podmínky chovaných zvířat, odpovídající co nejvíce jejich přirozeným potřebám,

• produkuje kvalitní biopotraviny bez reziduí agrochemických látek, hormonů nebo léčiv.

Je moderní formou zemědělské výroby s historií sahající do začátku 20. století, která pracuje s nejmodernějšími vědeckými poznatky ve spojení s osvědčenými tradičními postupy (především postupy zamezující poškozování půdy a široká podpora biodiverzity v krajině). Jeho smyslem je produkce zdravých a kvalitních potravin trvale udržitelným způsobem. Je to způsob zemědělství, který respektuje přírodní zákony a zříká se vnějších umělých zásahů do celého procesu. Ekologičtí zemědělci nepoužívají chemické ochranné prostředky ani umělá hnojiva, hospodářská zvířata chovají s ohledem na jejich přirozené fyziologické potřeby a bez přikrmování antibiotiky a preventivními léky.

Syntetické pesticidy jsou totiž škodlivé nejen pro přírodu, ale často i pro lidi. Například glyfosát, účinná složka mnoha herbicidů (včetně dobře známého a hojně používaného přípravku Roundup), byl označen za pravděpodobně karcinogenní látku respektovanou Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny a má celou řadu dalších zdravotních rizik. Naše testy ho přitom odhalily v těle šesti Čechů z deseti. Není to až takové překvapení – patří totiž k nejpoužívanějším pesticidům u nás. Hnutí DUHA debatu o glyfosátu bedlivě sleduje a usiluje o výrazné omezení spotřeby herbicidu.

Systém EZ je legislativně pevně ukotvený, s přísně nastavenými a kontrolovanými pravidly. Garantem dodržování těchto pravidel v České republice je Ministerstvo zemědělství.

ČR

U nás je EZ charakteristické především extenzivním chovem masného skotu, koz a ovcí v zemědělsky méně příznivých oblastech. Na trhu se pak uplatňují zejména maso, mléko a mléčné výrobky. Pozitivním trendem je sice pomalý, ale stálý růst ploch s rostlinnou výrobou. Rozšíření rostlinné produkce na orné půdě a získání celkově významnějšího podílu na trhu s potravinami jsou však stále velkými výzvami. Zároveň v rámci ČR přispívá k zaměstnanosti a udržení obyvatel zejména v ekonomicky i geograficky okrajových regionech. Svou péčí se významně podílí na zachování tradičního rázu krajiny a její atraktivity nejen pro turistický ruch.

Ministerstvo zemědělství proto podporuje ekologické zemědělce v rámci národních dotací i Programu rozvoje venkova. V jeho gesci je také příprava národní legislativy a strategických dokumentů pro rozvoj ekologického sektoru. Participuje také na přípravě legislativy evropské.

V Hnutí duha se tomuto tématu mimo jiných věnuje i Martin Rexa, který situaci komentoval takto: „Je zřejmé, že i přes pokles užívání zůstávají pesticidy pro člověka i životní prostředí problémem, o jehož celkových důsledcích toho stále mnoho nevíme. Je proto potřeba zachovávat princip předběžné opatrnosti.  Je proto potřeba mimo jiné podporovat nadále rozvoj ekologického zemědělství, které se umělým pesticidům vyhýbá, ale také rozdělovat dotace z veřejných prostředků zemědělcům jen tehdy, pokud rozumně střídají plodiny. Je také lépe potřeba ochránit vodní toky před splavováním pesticidů a nadále omezovat jejich užívání.”  Více se dozvíte v článku zde.

TIP: Každého ekologického producenta či obchodníka, který je oprávněn uvádět biopotraviny na český trh a který je registrován v ČR, si lze ověřit v Registru ekologických podnikatelů.    (https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/)

Díky celému tomuto kontrolovanému systému ekologické produkce, nesmějí biopotraviny obsahovat rezidua agrochemických látek (umělých hnojiv a pesticidů, léčiv apod.). Dále nesmí obsahovat geneticky modifikované (GMO) suroviny, aditiva, konzervanty, stabilizátory, umělá dochucovadla, barviva a zlepšovače vůně, chuti a konzistence a nesmějí být ošetřovány ionizujícím zářením. Proto představují nejbezpečnější a nejvíce kontrolované potraviny na trhu. Jejich výroba je zcela transparentní, mají dohledatelný původ a zaručují vysokou kvalitu. 

S biopotravinami si tak kupujeme jistotu – jistotu, že neposvačíme chemii (čím chráníme své zdraví), a navíc přispějeme svou troškou k návratu života do krajiny, podpoříme dobrou péči o půdu (která nám pomůže například zadržet povodně nebo se vyrovnat s delšími obdobími sucha), slušnější zacházení se zvířaty a rozvoj venkova.

Kromě přímé podpory a zapojení se do ekologické produkce se můžete připojit i k naší výzvě Tohle žeru, která má za cíl dosáhnout mimo jiné udržitelného a ekologicky šetrného zemědělství. Svým podpisem nás tak můžete podpořit v boji za zdravou a pestrou krajinu.

Biopotraviny ≠ luxus pro bohaté   

Biopotraviny jsou v porovnání s konvenčními potravinami sice dražší, ale není to tím, že jsou zbytečně předražené. Naopak některé produkty konvenčního zemědělství jsou kvůli nekvalitním surovinám a využívání náhražek extrémně levné. Zde je na zvážení, co chcete jako zákazník svými penězi podpořit a kde máte své priority, co chcete sobě a své rodině dopřát.

Biopotraviny obecně patří mezi produkty vysoké kvalitativní úrovně (neobsahují chemická aditiva, konzervanty, stabilizátory, umělá barviva atd.) a je prokázáno, že mají lepší výživnou hodnotu (vyšší obsah vitamínů, zejména vitamínů C a E, vyšší obsah minerálních látek). Ve srovnání s konvenčními výrobky stejné kvality není jejich cena často o mnoho vyšší. 

Biopotraviny jsou tak se svým příběhem zcela autentické. Vznikají na konkrétních místech pod rukama konkrétních ekologických farmářů s osobním přístupem. Nejedná se o anonymní produkt a tomu také odpovídá jejich spravedlivá cena, která v sobě nese mnohem víc než jen danou potravinu. Obvykle je vyšší cena logickým důsledkem mnohem vyšší pracnosti a nákladnosti výroby. Nákupem biopotraviny tak současně lze podpořit poctivou práci všech, kteří se na výrobě podíleli, zdravější krajinu, čistší vodu, druhově bohatší zastoupení živočichů i rostlin, přirozenější chuť i vlastní zdraví.

Jak poznat biopotraviny

Aby bylo zaručeno spolehlivé rozpoznání ekologických potravin, je přesně stanoven způsob jejich označování. Každá potravina na českém trhu, která je uváděna slovy bio, eko či organic, musí nést na obalu řadu informací:

• evropské logo

• kód kontrolní organizace

• informaci o původu surovin, z nichž se skládá

• v případě, že byla potravina vyprodukována v ČR, musí nést také české národní logo – tzv. biozebru

Všechny subjekty, které uvádějí biopotraviny na trh, musí být opakovaně kontrolovány a registrovány.

BIO - zebraZelená zebra – výrobci těchto produktů (a surovin v nich obsažených) nepoužívají na polích či v sadech skoro žádné pesticidy ani průmyslová hnojiva. Zvířata mají volný výběh a přirozenou potravu. Zboží rovněž nesmí obsahovat žádná chemická aditiva. Podléhá pravidelné i namátkové kontrole státem pověřených kontrolních organizací (kód kontrolní organizace musí být uveden také na obalu potraviny). Tato značka je povinným označením všech českých biopotravin.

EU_Organic_Logo_Colour_rgbEvropská značka ekologického zemědělství – označuje výrobky, které dodržují evropské regule o ekologickém zemědělství, které jsou stejné pro všechny země EU, tedy i pro nás. Značku povinně nesou všechny balené bioprodukty vyrobené v některém státě EU.

 

Označování biopotravin

Označování ekologických produktů stanovuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách od 1. 7. 2010 (nařízení Komise (EU) č. 271/2010) platí také povinnost označovat na obalu místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné.

Zároveň v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství vyplývá pro výrobce i nadále povinnost označovat balené biopotraviny českým národním logem BIO.

Každá potravina, která je označená slovem BIO či jiným odkazem na způsob produkce musí být opatřena i kódem organizace, která provedla kontrolu, zda výrobek skutečně splňuje zákonné podmínky pro biopotraviny. Díky kódu si lze na stránkách jednotlivých kontrolních organizací snadno dohledat, zda výrobek skutečně prošel kontrolou.

V České republice kontrolují biopotraviny tři soukromé kontrolní subjekty, kterým ministerstvo zemědělství s účinnosti od 1. 7. 2010 přidělilo nové kódy. Jsou to:

• KEZ, o.p.s., kód na obalu: CZ-BIO-001

• ABCert AG, organizační složka kód na obalu: CZ-BIO-002

• BIOKONT CZ, kód na obalu: CZ-BIO-003

Od 1. 1. 2010 byl ke kontrole ekologického zemědělství vedle soukromých kontrolních subjektů pověřen také ÚKZÚZ

Soukromé kontrolní subjekty KEZ o.p.s., ABCert AG, organizační služka a Biokont, s.r.o. zajišťují kontrolní činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, zatímco ÚKZÚZ provádí úřední kontrolu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

Jiné výrobky v zelených obalech či nadepsané různými „eko” hesly s předponou bio- nemusejí vůbec pocházet z ekologického zemědělství. Jedná se o tzv. Greenwashing. Firmy pochopily, že být eko je trendy a čím dál více žádané, a proto své obaly věnčí nejrůznějšími lístečky, květinkami a podobně. Většinou se však jedná o obyčejné výrobky, pouze vyzdobené lákavým obalem a logem. Proto má smysl hledat na produktu oficiální loga biopotravin.

SHRNUTÍ

• biopotraviny jsou produkty pocházející ze surovin ekologického zemědělství

• při výrobě biopotravin je nutné zachovávat pravidla daná zákonem, pak má daná biopotravina platný certifikát a na obale uvedené logo bio (česká zebra či EU lísteček nebo obojí)

• výrobu biopotravin pravidelně minimálně 1x ročně kontroluje nezávislý kontrolní orgán (v současné době působí v České republice čtyři kontrolní organizace – kez.czwww.biokont.czwww.abcert.czwww.bureauveritas.cz )

• v ekologickém zemědělství farmáři nesmí používat syntetická hnojiva, chemické postřiky nebo geneticky modifikované organismy (GMO)

• zpracování biopotravin probíhá velmi šetrně, bez použití chemických barviv, konzervantů, zvýrazňovačů chuti či aromat

• chuť i vůně biopotravin je opravdová a obejde se bez přikrášlování náhražkami

• biopotraviny nezatěžují náš organismus zbytečnými chemickými látkami

• výrobci biopotravin dbají na okolní krajinu, půdu, vodu i ovzduší 🡪 pole, kde se hospodaří ekologicky, se vyznačují mnohem větší pestrostí a výskytem živočichů i rostlin než pole obdělávaná běžným (konvenčním) způsobem