Užitečné kontakty a organizace

Zde naleznete seznam kontaktů a organizací, které se věnují ochraně přírody. Při každé organizaci je stručný popis jejich činnosti spolu s aktuálními tématy a projekty. Můžete se tak dozvědět, jak můžete pomoci k ochraně přírody i Vy.

Frank Bold

Mezinárodní tým právníků, který se věnuje bezplatnému právnímu poradenství. 

Ve zpracovaných nejčastějších dotazech poradny se dozvíte:

• základní právní informace o ochraně přírody a krajiny,
• o chraně vod a ovzduší,
• o sousedských právech,
• o procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),
• o správních řízeních, územním plánování,
• o pravomocích jednotlivých orgánů krajů a obcí, právu na informace, o fungování občanských sdružení, peticích, shromažďování a mnohém dalším.

Síť ekologických poraden

Zde si můžete vyhledat nejbližší ekologickou poradnu ze sítě STEP. Lze vyhledávat podle regionu nebo specializace – oblasti zájmu, ve které potřebujete pomoci.

Rekonstrukce státu

Iniciativa za ozdravení české politiky. Snaží se prosadit konkrétní zákony proti korupci a klientelismu. A potřebuje k tomu i Vás.

Odkazy na ekologické organizace

Hnutí DUHA

Hnutí DUHA je provozovatelem Umění žít a zároveň jedna z nejaktivnějších environmentálních organizací v ČR. Zabývá se především udržitelným hospodářstvím, čistotou ovzduší, ochranou lesů, obnovitelnými zdroji a odpadem. Vydává i společensko-ekologický časopis Sedmá generace.

Aktuální projekty:

Tohle žeru
Jde o podporu dobrých změn v zemědělství – pro pole plná života, pro zdravé jídlo a vodu bez pesticidů, pro úrodnou půdu a pro šetrné zemědělce a zemědělkyně. Na stránce můžete podepsat petici nebo navštívit stránku Adresář farmářů, kde najdete lokálních farmářů od kterých můžete odebírat zeleninu, ovoce nebo i maso.

Zachraňme lesy
Jde o naléhavou výzvu pro vládu a parlament ČR, aby učinil potřebné kroky k zajištění zdravých, druhově a věkově pestrých lesů pro nás a naše děti. Mezi požadavky patří například ohleduplné hospodaření v lesích s akcentem na zaměstnání místních lidí namísto velkých těžařských firem. Podepsat výzvu a přečíst si všech 7 bodů pro zdravé lesy můžete na stránce zachranmelesy.hnutiduha.cz 

O dalších aktivitách Hnutí DUHA se dočtete na stránce hnutiduha.cz a sociálních sítích.

Arnika

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 prosazuje méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.

Projekty a témata:

Odpady
Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. 

Toxické látky
Pro svět bez toxického znečištění a zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů.

Voda a biodiverzita
Pro ochranu přirozeného charakteru vodních toků a udržení přírodní rozmanitosti a proti ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. 

• Výzvy:
Živé Labe
Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe

Mrkni na:

Znečišťovatelé pod lupou

Webová aplikace, která Vám pomáhá získat informace o znečištění jednotlivých lokalit ČR toxickými látkami. Najdete zde především informace o tom, kdo a jaké toxické látky produkuje ve Vašem okolí. Můžete tu také nalézt základní fakta o tom, jak tyto látky mohou ohrožovat Vaše zdraví.

Děti Země

Posláním Dětí Země je chránit přírodu a životní prostředí člověka a posilovat pouto mezi lidmi a krajinou. Soustředí se na práci v regionech a podporuje ty, kteří chtějí hájit své životní prostředí. Klade důraz na řešení příčin, nejen následků, na svoji nezávislost a názorovou pestrost.

Témata:

• Děti Země jsou známé zejména za jejich aktivity proti výstavbě dálnic, které zanedbávají jejich environmentální dopady.

Greenpeace Česká republika

Jejich cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přinášet svědectví o globálních ekologických problémech a požadovat nápravu po zodpovědných institucích.  

Témata: 

ochrana oceánů,
jídlo a zemědělství,
jaderná energetika,
klima a energetika,
ochrana pralesů,
toxické látky.

Český svaz ochránců přírody 

Jejich posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. 

Aktivity:

péče o přírodně cenná území
přírodovědné průzkumy a mapování, 
projekty pro zachování druhového bohatství živočichů a rostlin v ČR,
vzdělávání a osvěta veřejnosti + práce s dětmi a mládeží,
péče o zraněné a jinak handicapované živočichy, 
účast a rozhodování ve správních řízeních,
ochrana kulturních památek.

Ekologický institut Veronica 

Expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. 

Výzkum a vzdělávání v tématech:

ochrana přírody a krajiny,
udržitelná spotřeba – zelená domácnost a nakupování, ekologicky šetrný provoz institucí a firem,
ochrana klimatu, úspory energie a obnovitelné zdroje,
přírodní zahrady,
udržitelný regionální rozvoj.

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus propojuje smysluplnou dobrovolnickou práci se zážitky a zkušenostmi na celý život. Sdružuje mladé lidi a dává jim příležitost udělat něco dobrého, bavit se, rozvíjet se a růst a zároveň přitom pomáhat světu kolem nás.

Aktivity:

zážitkové a dobrovolnické akce (sázení stromů, stavění hnízd, kosení luk, opravování hradu),
kurzy a přednášky,
výukové programy pro školy,
tábory pro děti a rodiny.

Mrkni na:

Seznam plánovaných akcí a setkání klubů. 

Občanské oko

Jestli s angažovaností začínáte, tady Vám poradí, jak se organizovat nebo plánovat a vést kampaně. Poradna, kde je Občanské oko společným projektem organizací NESEHNUTÍ, Děti Země a Ústecké šrouby.

Projekty: 

Moudrá města
Města budoucnosti hledají alternativy, které jim umožní vytvářet zdravé a příjemné prostředí nezatěžující přírodu. Tady naleznete inspirativní příklady dobré praxe z měst v ČR i zahraničí. Tvoříme společně města budoucnosti:

Můžu dýchat?
Aplikace, která Vám řekne, jaká je aktuální kvalita vzduchu v Brně a jak se zachovat při špatném stavu ovzduší.

UDRŽITELNÉ Brno 
Návrhy opatření pro klimaticky šetrný územní plán.

Zelený kruh – asociace ekologických organizací

Asociace 91 ekologických nevládních organizací (26 řádných a 65 přidružených) působících v České republice. 

Aktivity:

plošné monitorování zákonů a politik, 
koordinuje legislativní kampaně,
poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech,
zabývá se problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí.

Projekty:

Klima v legislativě
Pomoc samosprávám připravovat a realizovat projekty, které budou účinně předcházet projevům klimatické krize, jako je přehřívání měst, nedostatek vody či povodně, nevratný zábor zemědělské půdy či úbytek volné krajiny na okrajích měst.

Odkazy na státní správu

Česká inspekce životního prostředí
Odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.
Seznam poslanců, senátorů a ministrů s e-mailovými, poštovními a webovými adresami
Seznam kontaktů na krajské úřady
Seznam kontaktů na obecní úřady
Seznam krajských hygienických stanic